درخواست نمایندگی

برای تکمیل فرم تقاضای نمایندگی(فرانچایز) لطفاً موارد زیر را در نظر بگیرید.
1- دارا بودن مالکیت فروشگاه
2- داشتن تمکن مالی
3- متقاضیان بیش از یک فروشگاه لطفا آدرس هرکدام از فروشگاه ها را به طور دقیق و مجزا تکمیل نمایند.

ورودی نامعتبر

اطلاعات متقاضی
لطفا نام خود را وارد نمایید.

لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.

لطفا شماره تلفن همراهخود را وارد نمایید.

آدرس ایمیل نا معتبر

اطلاعات محل کسب
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

اطلاعات آدرس
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر